Sotsiaalmaja kodukord

 1. Sotsiaalmajas sotsiaalteenust saavale isikule on keelatud järgmised asjad:
  1) relv relvaseaduse tähenduses;
  2) lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
  3) aine, mida kasutatakse narkootilise, toksilise või alkohoolse joobe tekitamiseks;
  4) muu asi, mis võib kujutada ohtu teenust saava isiku ning teiste isikute elule ja tervisele.
  (Sotsiaalhoolekande seadus § 6)
 2. Sotsiaalmajja on keelatud siseneda narkootilises, toksilises või alkohoolses joobes.
 3. Sotsiaalteenust saav isik on kohustatud täitma tule- ja elektriohutuse nõudeid.
 4. Sotsiaalmajas on keelatud kasutada omavoliliselt toodud elektriseadmeid.
 5. Suitsetamine on sotsiaalmaja siseruumides keelatud.
 6. Normaalolukorras sotsiaalmaja elanik teavitab oma külalistest asutuse töötajat, registreerib külalise isikut tõendava dokumendi alusel.
 7. Viirustega nakatumise ohtlikul ajal elanikud külalisi majas vastu ei võta.
 8. Sotsiaalteenust saav isik kasutab heaperemehelikult inventari ja säästlikult vahendeid (vesi, elekter).
 9. Sotsiaalmaja elanik koristab oma elu- ja üldkasutatavaid ruume ning hoiab puhtust ja korda maja territooriumil.
 10. Sotsiaalteenust saav isik täidab ja austab ühiselu reegleid.
 11. Sotsiaalteenust saav isik käitub viisakalt teiste elanike ja töötajatega.
 12. Sotsiaalmajas kehtib öörahu alates kell 23.00 kuni 06.00.
 13. Lahkudes majast kauemaks kui kolm ööpäeva, teavitab elanik sellest sotsiaalmaja töötajat.
 14. Sotsiaalmaja elanik on kohustatud avama oma eluruumi ukse politseile ja hoolekandekeskuse töötajale. Sotsiaalmaja töötajatel on õigus siseneda eluruumi eriolukordades (tuleoht, tehnosüsteemi rike jms) ilma elaniku juuresolekuta.
 15. Sotsiaalmaja elanik ei kasuta normaalolukorras evakuatsiooniväljapääsu Jaama tänavale.
 16. Sotsiaalmajas on keelatud lemmikloomade pidamine.
 17. Sotsiaalmaja elanik ei luba varjupaiga teenuse kasutajal viibida oma eluruumis.